بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش:

بازديد ارزياب هاي محترم براي ارزيابي بيمارستان روانپزشكي نيايش در مورخ 12 بهمن ماه 98