افتتاح بخش 40 تخت خوابي زنان مورخ 1399/06/31 با حضور آقاي مهندس اوحدي معاون رياست جمهوري و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران.

افتتاح بخش 40 تخت خوابي زنان مورخ 1399/06/31 با حضور آقاي مهندس اوحدي معاون رياست جمهوري و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و آقاي كشت پور شهرداد محترم منطقه دو در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

بازديد از بخش ها و واحد هاي بيمارستان روانپزشكي نيايش در روز جهاني بهداشت دست

به گزارش روابط عمومي بيمارستان روانپزشكي نيايش؛ در روز سه شنبه 16 ارديبهشت 99 مصادف با روز جهاني بهداشت دست؛ تيم مديران ارشد بيمارستان بخش/ واحدها حضور يافتند و با توزيع پمفلت هاي آموزشي و اسپري هاي ضدعفوني كننده دست بر بهداشت و شستشوي دست كه يكي از ساده ترين راه هاي پيشگيري از گسترش [...]

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش: بازديد ارزياب هاي محترم براي ارزيابي بيمارستان روانپزشكي نيايش در مورخ 12 بهمن ماه 98