در مورخه 8 بهمن 98 روز سه شنبه جلسه ي اعتبار بخشي با حضور رئيس محترم و همه پرسنل بيمارستان روانپزشكي نيايش در سالن شايسته فر برگزار گرديد.